Chiều 15/01, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành TN&MT năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu, định hướng trong năm 2020, Sở TN&MT thực hiện theo phương châm hành động “Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả” với 02 khâu đột phá là quản lý, sử dụng hiệu quả đất công và tăng cường công tác quản lý quan trắc tự động nước thải nhằm chủ động trong việc giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2020, Sở TN&MT đã đạt được một số kết quả nổi bật, trọng tâm như: Sở đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể ở từng nội dung. Thực hiện ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với lãnh đạo các phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: trong năm 2020, tổng lượng hồ sơ các Chi nhánh tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là: 60.408 hồ sơ, trong đó: 37.503 hồ sơ tiếp nhận và 22.905 hồ sơ giao trả kết quả.

Về công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đầu năm 2020, Sở TN&MT đã tổ chức lễ bàn giao quản lý quỹ đất công cho các đơn vị, địa phương quản lý với diện tích là 5.946,56 ha. Ngoài ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, tổng diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lũy kế đến tháng 11/2020 là 170.751,12/173.093,46 ha, đạt tỷ lệ 98,64% (cao hơn so với chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh là 97% diện tích đất cần cấp). Trong đó: Diện tích đất đã cấp cho các tổ chức sử dụng là: 68.841,11 ha, đạt tỷ lệ 99,33% tổng diện tích đất cần cấp giấy; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.910,01 ha, đạt tỷ lệ 98,17% tổng diện tích đất cần cấp giấy…

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở TN&MT đã tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách theo pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, trong năm 2020, Sở đã ban hành Quyết định số 520 ngày 16/6/2020 về Quy chế phối hợp nội bộ trong quản lý vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 527 ngày 17/6/2020 về Quy chế phối hợp nội bộ trong công tác quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt và không khí xung quanh, xử lý tin báo môi trường trên địa bàn tỉnh…

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã chủ động trong công tác kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các chỉ tiêu về môi trường được giao đều đạt kết quả cao. Cụ thể, tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý nước thải đạt quy chuẩn chuẩn quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 95%,

Sở TN&MT còn tăng cường kiểm tra, nắm bắt rõ các điểm đen và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục. Sở TN&MT đã làm việc với từng địa phương để hướng dẫn rà soát, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý các điểm đen về môi trường; đồng thời, đã có văn bản số 01 ngày 02/01/2020 báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tham mưu UBND tỉnh văn bản số 727 ngày 05/02/2020 chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng, tập trung nguồn lực để triển khai Kế hoạch, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 phải xử lý dứt điểm các điểm đen về môi trường, không để phát sinh những điểm đen mới. Định kỳ hàng quý, tổng hợp, báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT kết quả thực hiện. Tính đến nay, đã có 7/7 địa phương (không tính huyện Côn Đảo) xây dựng Kế hoạch thực hiện.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đến nay, đã đầu tư hoàn chỉnh, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đặt tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải. Tính đến hết tháng 12/2020, Trung tâm điều hành đã tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 09 trạm quan trắc nước mặt tự động (02 trạm tại sông Thị Vải, 01 trạm tại sông Chà Và, 01 trạm tại hồ Sông Ray, 01 trạm tại hồ Đá Đen, 01 trạm tại hồ Sông Hỏa, 01 trạm tại hồ Châu Pha, 01 trạm tại hồ Quang Trung; 01 trạm quan trắc suối Chà Răng thượng nguồn hồ Đá Đen), 03 Trạm quan trắc không khí xung quanh (khu xử lý chất thải Tóc Tiên, khu vực Thành phố Bà Rịa, khu vực thành phố Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể ngành TN&MT có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, mục tiêu của ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2021 là: Hoàn thành các phương án quy hoạch ngành để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đối với trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp. Hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản năm 2021.

Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục các điểm đen về môi trường, không để phát sinh những điểm đen mới. Bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt. Thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo.

Ngoài ra, tăng cường năng lực quan trắc môi trường nhằm chủ động trong công tác quản lý, giám sát và ứng phó sự cố môi trường, nhất là quan trắc các hồ cấp nước sinh hoạt; triển khai hoạt động công khai thông tin quan trắc môi trường trên các bảng điện tử nơi công cộng, tiến tới quản lý môi trường thông minh. Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu….

Theo đó, nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Sở TN&MT xây dựng các giải pháp như: Tăng cường sự chủ động, tích cực tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn. Chấp hành quy chế hoạt động, quy chế làm việc, nội quy kỷ luật ở cơ quan; Xây dựng các quy chế phối hợp, quy chế quản lý, bảo vệ nguồn lực tài nguyên thiên nhiên và các quy chế có liên quan khác để có phân công cụ thể và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng năng lực ứng phó với sự cố môi trường, các vụ việc gây ô nhiễm môi trường…

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân ngành TN&MT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá cao những kết quả mà ngành TN&MT tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thọ, công tác quản lý của ngành TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Cụ thể, trong công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, đấu giá đất chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bản tỉnh còn diễn ra phức tạp…

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đề nghị, trong thời gian tới, Sở TN&MT cần xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, trong đó tập trung vào những hạn chế mà đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gợi ý, kiểm điểm. Đồng thời, tăng cường rà soát công tác quy hoạch đất đai, xây dựng bản đồ địa chính; tăng cường công tác thanh tra đối với cơ sở sản xuất; tập trung xử lý các bãi rác tự phát trong khu dân cư; rà soát tham mưu UBND tỉnh lộ trình di dời các bãi rác.

Và tập trung đánh giá tác động môi trường tại các khu vực khai thác khoáng sản; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thuê đất, sử dụng đất nhằm hạn chế các dự án treo; tăng cường công tác quản lý khoáng sản…

Kết thúc Hội nghị, Sở TN&MT Bà Rịa -Vũng Tàu cũng đã tổ chức trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho 03 tập thể và Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 08 cá nhân ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2020.

Theo baotainguyenmoitruong